top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

 

Τα Εκπαιδευτήρια ως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με ευθύνη για την ψηφιακή ασφάλεια των μαθητών του, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται, διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από τα συστήματά του.

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωστοποιούμε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται στα Εκπαιδευτήριά μας στο πλαίσιο φοίτησης των παιδιών σας, η οποία είναι απολύτως συμβατή και σύμφωνη με τον Γενικό Ευρωπαικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) και εναρμονισμένη με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία  

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το σχολείο μας επεξεργάζεται (συλλέγει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Στοιχεία προσωπικά του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, σχολική μονάδα φοίτησης), καθώς και λοιπά ατομικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Αριθμός Μητρώου Αρρένων, αριθμός Δημοτολογίου, εθνικότητα, θρήσκευμα κλπ).

 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έγγραφα που είτε προσκομίζουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών κατά την διαδικασία εγγραφής είτε αναζητούνται από το σχολείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «my school», σύμφωνα με την παρ.4β, αρ.6 και παρ. 4β αρ.7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109/2017) και την παρ. Ε περ. 1γ και περ. 2 αρ. 9 Υ.Α. 79942/ΓΔΑ/ 31-5-2019 (ΦΕΚ Β’ 2005/2019).

 

 • Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων ή κηδεμόνων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνα, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και οικονομικά στοιχεία των γονέων ή κηδεμόνων που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., επάγγελμα). Τυχόν αντίστοιχα στοιχεία τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, που καταβάλλουν οικονομική ενίσχυση στα Εκπαιδευτήρια.

 • Λοιπά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υγείας του μαθητή και πληροφορίες για την τήρηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή και της αθλητικής του ταυτότητας, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό λειτουργίας του Σχολείου, όπως έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Τα στοιχεία υγείας του μαθητή προκύπτουν από ιατρικά έγγραφα, βεβαιώσεις και γνωματεύσεις, αντίγραφα από βιβλιάρια υγείας και λοιπά πιστοποιητικά ιατρικής φύσεως που προσκομίζουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες στο σχολείο).

 • Στοιχεία επίδοσης, φοίτησης και διαγωγής των μαθητών, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αναλυτική και γενική βαθμολογία, προφορικοί και γραπτοί βαθμοί, κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες, κυρώσεις, ποινές, βραβεία, ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες κλπ)

 •  Οπτικοακουστικό υλικό (Φωτογραφίες, βίντεο) του παιδιού σας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (γιορτές και εκδηλώσεις του σχολείου, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμοί, εξετάσεις κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη  ρητή συγκατάθεσή σας σε ξεχωριστό σχετικό έγγραφο.

 

Σκοπός και νομικές βάσεις της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το σχολείο βρίσκει έρεισμα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Η εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση του παιδιού σας στα «Εκπαιδευτήρια Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βριλησσίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» - συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης του παιδιού από και προς το σχολείο, της συμμετοχής του σε εκδρομές, εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ)- καθώς και η χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και αναγνωρισμένου απολυτηρίου σπουδών.

Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία και τον εγκεκριμένο εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου, καθώς και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

 • Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών κλπ.

Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που απαιτεί την συλλογή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων (ΑΦΜ κλπ) και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 • Η φύλαξη των παιδιών και των εγκαταστάσεων του Σχολείου, η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση.

Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον του σχολείου για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός του σχολείου, η νομική προστασία μας, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά του σχολείου και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από το σχολείο, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από το σχολείο αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.

 • Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών σας και η ενημέρωσή σας (και/ή η ενημέρωση τρίτων, όπως λ.χ. ενδιαφερόμενων για το σχολείο μας γονέων) για τις δράσεις του σχολείου με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms), ή μέσω κλειστής ομάδας στο viber (η οποία έχει δημιουργηθεί και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο του σχολείου μας), της ιστοσελίδας του Σχολείου, καθώς και τυχόν άλλων κοινωνικών δικτύων. Για τους γονείς, των οποίων τα παιδιά κάνουν χρήση σχολικού λεωφορείου η επικοινωνία πραγματοποιείται με σύντομο μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό τους (sms ή web sms ή viber) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του σχολείου αφενός να σας ενημερώνει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της σχολικής κοινότητας (και σε τυχόν συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς κλπ. φορείς) και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μέριμνας για το παιδί σας.

 • Η χρήση από το παιδί σας και εσάς -τους γονείς και κηδεμόνες, και το σχολείο, ως αναμνηστικού της σχολικής ζωής και η προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί το σχολείο φωτογραφιών και βίντεο του παιδιού σας, μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

 • Η μελλοντική ασφαλιστική κάλυψη υγείας και προσωπικού ατυχήματος του παιδιού σας για το χρόνο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του σχολείου είτε κατά την μεταφορά από και προς αυτό με το σχολικό λεωφορείο. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα των παιδιών σας ή/και των δικών σας ως γονείς και κηδεμόνες διαβιβάζονται στην ασφαλιστική εταιρία που συνεργαζόμαστε μόνον στην περίπτωση της επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, βάση των συμβατικών μας υποχρεώσεων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  Σημειωτέον ότι το Σχολείο μας καταρτίζει ασφάλιση ατυχήματος υπέρ τρίτου (δηλαδή των παιδιών σας) κατά τη διάρκεια, που βρίσκεται υπό την επιμέλειά μας. Προς το σκοπό κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεούμεθα με βάση τους όρους της ασφαλιστικής εταιρείας να διαβιβάσουμε τα ονοματεπώνυμα των ασφαλιζομένων μαθητών ανά τάξη. Για τα ζητήματα της επεξεργασίας των δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στην ίδια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα πρόσβασης κλπ. Σε περίπτωση, που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης για τη διαβίβαση των δεδομένων σας από το Σχολείο μας στις εταιρείες αυτές, και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, θα ενημερώσουμε εμείς την ασφαλιστική εταιρία.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει την αρχειοθέτησή τους σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο.

 

 

 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από το σχολείο μας κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Μετά την αποφοίτηση του παιδιού σας το σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του σχολείου (π.χ. εκδηλώσεις αποφοίτων).

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας αποτελεί μέρος του αρχείου του Σχολείου και διατηρείται επ’ αόριστον, εκτός εάν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διεύθυνση grafionomikomet@gmail.com

Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου παραμένουν αναρτημένα επ’ αόριστον, εκτός εάν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafionomikomet@gmail.com

 

Διαβίβαση/Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται κυρίως εντός του σχολείου και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι γνωστά αποκλειστικά και μόνον στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου μας, το οποίο δεσμεύεται με την ανάληψη υποχρέωσης τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων είναι:

 • Δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Παιδείας και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η «Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ)», η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ΚΕΔΔΥ ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς, ο διεθνής οργανισμός ΙΒ- ΙΒΟ κ.α.

 • Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων

 •  Σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) σε περίπτωση μετεγγραφής του παιδιού σας

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού

 • Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το σχολείο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Καγκουρό Ελλάς, Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός, CERN, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Goethe, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ)

 • Εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου, όπως οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων, φωτογράφοι, τυπογράφοι, γραφίστες και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων και αντικειμένων του σχολείου, παιδίατροι, νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί,  λογιστές, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται συμβατικά με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/ εντολών που έχει ο καθένας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πάντοτε στα αυστηρά πλαίσια των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας

 • Εταιρείες πληροφορικής και λογισμικού των οποίων τα προγράμματα χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον το Σχολείο για τις οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τήρησης πληροφοριών μαθητών και γονέων με τις οποίες υπάρχουν ή θα υπάρξουν χωριστές συμφωνίες για τη τήρηση των δεδομένων. Οι εταιρείες θα  δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών.  

 • Τέλος η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία το Σχολείο τυχόν αναπτύξει στο μέλλον συνεργασία, πράγμα που θα σας γνωστοποιηθεί.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των υπό επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας στο σχολείο να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να σας παρασχεθεί από το σχολείο μας κάθε πληροφορία αφορούσα τα προσωπικά δεδομένα τα δικά σας και του παιδιού σας, την επεξεργασία στην οποία αυτά υπόκεινται, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη σχετιζόμενη με την επεξεργασία πληροφορία,

 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης τυχόν λανθασμένων, ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,

 • Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση και την συγκατάθεση,

 • Δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων στην περίπτωση που δεν συντρέχει κάποιος επιτακτικός λόγος για την διατήρησή τους και /ή περιορισμού της επεξεργασίας τους,

 • Δικαίωμα της ανάκλησης ανά πάσα στιγμή, της παροχής συγκατάθεσης που έχει χορηγηθεί για την επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο του παιδιού σας και ανάρτησης στην ιστοσελίδα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

 • Δικαίωμα εναντίωσης:

 • Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms ή viber. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων. 

 • Στη διαβίβαση δεδομένων στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, που μας παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμίσουμε, αν οι λόγοι, που επικαλείστε, και οι οποίοι πρέπει να αφορούν στη δική σας ιδιαίτερη κατάσταση, υπερτερούν των συμφερόντων του Σχολείου μας για τη διαβίβαση, που κυρίως βασίζονται στην υποχρέωσή μας, να ανταποκριθούμε στο καθήκον επιμέλειας, που υπέχουμε για τη διάρκεια, που τα παιδιά σας βρίσκονται στο Σχολείο μας, καθώς και αν υφίστανται εναλλακτικές για την καλύτερη προστασία των δεδομένων, που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας.

 • Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το σχολείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.

Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του σχολείου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε. 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη επεξεργασίας του σχολείου μας (όπως αναφέρεται κατωτέρω).

 Τέλος έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ("http://www.dpa.gr/")

 

 

Ιστότοπος / Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πληροφορίες για τα «Εκπαιδευτήρια Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο https://www.metamorfosischool.com/ καθώς και πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου χρήσης του ιστοτόπου/cookies. Κατά την επίσκεψή σας στον ως άνω ιστότοπο δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Ενδέχεται όμως να συλλεγούν αυτόματα πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

 

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί είτε γιατί απαιτείται από αλλαγές που αφορούν τους σκοπούς και το αντικείμενο δράσης των Εκπαιδευτηρίων μας είτε γιατί το απαιτεί το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.  Κάθε σχετική τροποποίηση θα σας γνωστοποιείται εγκαίρως.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση συλλέγονται και επεξεργάζονται από τα «Εκπαιδευτήρια Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», που εδρεύουν στα Βριλήσσια Αττικής.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Νομικό Τμήμα των Εκπαιδευτηρίων μας στο τηλέφωνο 210-6133606 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafionomikomet@gmail.com.

.

bottom of page